Čarodějnice

Vážená kolegyně,jako každý rok, tak i letos se bude konat 30. dubna 2009 "Velký slet čarodějnic" s mezinárodní účastí.

Vzhledem k tomu, že jste jednou z nejkvalitnějších zástupkyň rodu Homo megeres obludus, zasíláme Vám pozvánku s dostatečným předstihem, neboť Vaše účast na Shromáždění, jako zvláště odporného exempláře, je velmi žádaná.

Sraz je v 17:00 hodin před OBECNÍM ÚŘADEM, přistávací plocha bude označena bílým pavoukem. Po slavnostním přivítání roj čarodějnic vzlétne v sevřeném útvaru nad Záhornici, kde třikrát zakrouží. Poté zamíří ke hřišti, kde bude náš slet pokračovat dalším programem a vyhlášením nejzajímavější účastnice.Váš zvláště odporný a smrdutý zjev, příšerná povaha i vystupování Vás jednoznačně řadí mezi horké favoritky s umístěním v první desítce. Vezměte si řádně promazané a naolejované koště s odrazovými skly - dle zákona č. 999/91 Sb.,    O čarodějnictví. Koště musí být nové a neometené. Mopy, smetáky a klekačky nejsou povoleny. Přímo ideální je koště od renomované firmy "Návnada, nástraha, past - Potkan a synové". Vzhledem k předpokládanému létání v hejnech je nutné, abyste se dostavila ve střízlivém stavu. Během letu (tedy i přesunu na místo sletu) je nutno dodržovat předpisy platné pro přepravu ve vnitrostátních linkách.Podle nových mezinárodních směrnic není již dovoleno děsit posádky letadel. Pojištění všech účastnic je zajištěno hromadnou pojistkou Odborového svazu čarodějnic č. 12131313.

S pozdravem Letu zdar! Vás zvou čarodějky z Občanského sdružení Pro Záhornici!  (pro podrobnosti klikni na název článku) Program: Slavnostní zahájení a průvod ke hřišti.            

   Debatování a skučení všech účastnic.        

 Slavnostní zapálení vatry a rej okolo ohně.        

 Opékání ještěrek, žab, vuřtů a jiné havěti.               

 Veselice - zábava, tanec a vyhlášení nejzajímavější čarodějnice. 

 

 

Zpráva za uplynulé období

 

Do našich řad přibylo několik nových členek, které chceme tímto přivítat v našem středu. Vítáme tedy ty čerstvě vylíhnuté i ty, co se k nám přistěhovaly z jiných končin.V loňském roce bylo naše strašení velmi úspěšné. Přibylo lidí, kteří z našeho strašení zcepeněli a zvýšil se i počet koktajících strachy. Nepatrně se snížil počet lidí, kteří se ze strachu před námi počůrali. To ale připisujeme nadměrně suchému loňskému roku.Naše laboratoř pokročila ve vývinu nového lektvaru pod názvem Závistník 2008. Jeho uvedení na černý trh plánujeme do poloviny letošního roku.Také úrazovost našich členek se rapidně snížila díky častým kontrolám leteckého provozu. V uplynulém období jsme my, čarodějnice, nezaznamenaly žádný případ pádu při manévrování mezi letadly. V jednom případě se naše kolegyně musela uchýlit k nouzovému přistání. Při přeletu nad ZOO Praha letěla příliš nízko a zavadila o krk žirafy africké a její koště se stalo neovladatelným. Naštěstí vše dobře dopadlo pro kolegyni i pro žirafu.

Zpráva sepsána 20.dubna 2009

 

 

 

                                        z d e    u k o u s n ě t e ! ! ! 

Delegační lístek platí i pro více delegátek najednou

Jste právoplatnou delegátkou dnešního Čarodějnického sletu a jste delegována místní skupinou SSŽP (Svaz strašidel ženského pohlaví). Zároveň je vám povoleno FČČR (Federací Čarodějnic ČR) používat pro dnešní večer koště a vysavač jako dopravní prostředek, pod podmínkou dodržení Obecně závazná vyhlášky O bezpečnosti létání na koštěti  a to i v případě, že je delegátce méně než 15 let.

 

Ferdinanda Netopýrová, vlastním spárem
úřadující sekretářka

 

witchy-lighten.gif (60831 bytes)

 Noc z 30.dubna na 1.května  je noc magická. Zlé síly mají velkou moc škodit lidem. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem můžete nalézt i poklad. Na obranu před zlou silou sebou vemte květ z kapradí a svěcenou křídu. Neuškodí vzít sebou i kouzelný amulet. V povětří tuto noc létá spousta čarodějnic. Slétají se na sabat. 

 

V Záhornici svátek čarodějnic slavíme již od nepaměti a  velice si to užíváme.  V roce 2007 se poprvé volila i královna čarodějnic . Slavnost začíná průvodem po vesnici , ten končí na místním hřišti kde je volena královna . Děti si pak mohou opéct vuřta a zařádit si na čarodějné discotéce. 

Křesťanský původ sabatu

Původní pohanské svátky se jako sabaty neoznačovali, název byl vymyslen křesťany v době honů na čarodějnice a odvozen od židovského slova protože v té době se židé považovali za uctívače ďábla Veškeré informace o sabatech z té doby pochází pouze ze zápisů inkvizice o výsleších obviněných z čarodějnictví a obsahují tedy víc náboženské nesnášenlivosti, strachu a dobových představ než pravdy. Pohanská náboženství název přejaly na základě nepotvrzené, ale logicky vypadající domněnky, že onou pravdou za sabaty jsou právě původní pohanské slavnosti. Mnozí vědci zase v souvislosti s popisy sabatů upozorňují na vliv různých přírodních drog.

Podle inkvizice byl sabat tajné shromáždění čarodějnic za noci, či za úplňku, obvykle na nějaké daleké vyvýšenině či uprostřed lesa (Petrovy kameny apod.). Čarodějnice se tam obvykle dopravovaly na koštěti, jiném předmětu (namazaném kouzelnou mastí) či na pomocníkovi, který jim byl dán ďáblem a který jim saje z čarodějného znaménka za své služby krev. Pomocník mohl měnit své podoby – např. v černou kočku či mouchu, aby se za čarodějnicí dostal všude, nikdy však v bílé jehňátko. Dokonce i tato zvířata byla ovšem po vypátrání čarodějnic usmrcena, v jednom případě to byla i kráva. Na těchto shromážděních se čarodějnice potkávaly se samotným Ďáblem, který tam hostoval v podobě polokozla-poločlověka. Čarodějnice ho seznámily se svou činností, dostaly od něj další příkazy, resp. představily novou budoucí členku a udělaly s ní vstupní rituál. Vařily si v kotlíku lektvary, zpívaly a tancovaly (někdy i nahé), skákaly do ohně či přes něj, rituálně obětovaly, oddávaly se orgiím (prostopášnostem).

 

 

Federace čarodějnic ČR

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2007

O bezpečnosti létání na koštěti

  

Federace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 13. dubna 2008 usneslo vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Základní ustanovení

1.       Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a            příjemného chování ovládající let na koštěti.2.       Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně  vysavače. Vysavač musí býti vybaven:a)      spínačem "Tahem zapni, stiskem  vypni" b)      trojcestným katalyzátorem.3.       Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let. Výjimky uděluje Federace Čarodějnic ČR (dále jen FČČR).4.       Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním  obsahem  mandragory v         krvi 0.89417 promile. Pro malé a těhotné čarodějnice tento bod neplatí.5.       Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.6.       Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen  na základě zvláštního povolení FČČR.
Čl. 2
Pravidla letu1.      Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.2.      Pro let na propůjčeném koštěti dle Čl. 1 odst. 6 této vyhlášky, platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).3.      Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích  ocasů), pokud není dále          určeno jinak.4.      V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud  tomu nebrání zvláštní          okolnosti.5.      Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve  výšce 13 k.o., aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo  hejkalů.6.      Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátu vedení.7.      Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat  krupobití a bouře  
Čl. 3
Předlétávání a míjení
1.      Předlétává se vždy horem.2.      Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových  letadel, drát peří kolem letícím ptákům a chytat se raket  a vrtulníků.3.      V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených  budovách se předlétávat zakazuje.4.      Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.5.      Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k. (netopýřích křídel)

Čl.  4

Startování a přistávání

1.      Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo z balkonu. 2.      Startovat a přistávat se zakazuje:a)      na místech vymezených v Čl. 2 odst. 4 této vyhláškyb)      v tunelech, viaduktech a pod mostyc)      věže kostelůd)      na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.3.      Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby  nedošlo k poškození majetku       nebo zranění osob.  Čl.  5

Vlečení a nákladní košťata

1.      Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen  čarodějnice starší 183 let.2.      Osobní koště brát do vleku se zakazuje.3.      Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje neomezeně.4.      Délka vlečné násady musí být v rozsahu 1 - 2 k.o.5.      Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru  a číslem shodným s vlečným koštětem. 

Čl. 6

Létání za snížené viditelnosti

1.      Koště musí být:a)       na přídi osvětleno černou kočkou svítící  zelenýma očima.b)      na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.2.      Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.3.      Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší  rychlostí.4.      Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky mimo  trakční vedení. 

Čl.  7

Výjimky a zvláštní ustanovení

1.      Předsedkyně FČČR na koštěti s majáčkem zelené barvy a čerti mají právo přednostního letu.2.      Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno  létat do doby rozhodnutí zvláštní komise, která se ustavuje 1x za 10 let vždy o Filipojakubské noci.3.      Ustanovení Čl. 2 odst. 8 této vyhlášky neplatí:a)      o Filipojakubské noci,b)      vždy v pátek třináctého. 

Čl.  8

Kontrola a sankce

1.      Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět specielní kontrolní orgány, které jsou jedenkrát za sto let voleny Celosvětovým sněmem čarodějnic.  2.      Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na  sto let a její koště bude     veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR.  

Čl. 9

ÚčinnostTato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 4. 2008 ve 23:59:59. 

 


| Autor: editor | Vydáno dne 06. 02. 2008 | 2266 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server